İdare Mahkemesi Dava KonularıVergi Mahkemesi Dava Konuları
1)Belediye İşleri1)Af Yasaları İle İlgili Uyuşmazlıklar
2)Çevre Turizm Kıyı2)Arsa Birim Değer Vergisi
3)Hazine Dış Ticaret ve Gümrük İşleri3)Belediye Gelirleri
4)Emeklilik İşlemleri4)Çevre Temizlik Vergisi
5)İhale İşlemleri5)Damga Vergisi
6)Ecrimisil-Tahliye İşlemleri6)Diğer Vergiler
7)İmar Planı-İmar Uygulaması İşlemleri7)Düzeltme Ve Şikayet İşlemleri
8)Yıkım İmar Para Cezaları İşlemleri8)Emlak Vergisi
9)Diğer İmar İşlemleri9)Fonlar
10)Kamu Alacakları 10)Gelir Vergisi
11)Atama İşlemleri11)Gider Vergisi
12)Naklen Atama12)Gümrük Vergisi
13)Göreve Son Verme13)Haciz
14)Disiplin Cezaları14)Harçlar
15)Terfi İntibak İşlemleri15)İhtiyati Haciz-İhtiyati Tahakkuz
16)Kamu Görevlilerinin Parasal Hakları16)İşyeri Kapama
17)Kamu Görevlilerine İlişkin Diğer İşlemler17)Katma Değer Vergisi
18)Köy Mera Orman Ve Sınır Uyuşmazlıkları18)Kurumlar Vergisi
19)İskan Mevzuatından Kaynaklanan İşlemler19)Motorlu Taşıtlar Vergisi
20)Kamulaştırma İşlemleri20)Ödeme Emri
21)Kültür Ve Tabiat Varlıklarına İlişkin İşlemler21)Özel Tüketim Vergisi
22)Maden Ve Taş Ocağı İşlemleri22)Tam Yargı
23)Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kur. İşl.23)Taşıt Alım Vergisi
24)Vakıf Ve Dernek İşleri24)Ücretlilere İlişkin Vergi İadesi
25)Öğrenci İşleri25)Veraset Ve İntikal Vergisi
26)Öğretim Ve Öğrenim İşleri26)Vergi Cezaları
27)Öğrenci Not Tespiti27)Vergi İade-Mahsup Talebine İlişkin Olumsuz İşler
28)Kurum Ve Meslek Kuruluşları Sınav İşlemleri28)Vergiye İlişkin İptal Davaları
29)Vatandaşlık İşlemleri29)Yurt Dışı Çıkış Yasağı
30)Nakti Tazminat İşlemleri30)3100 Sayılı Yasa Uygulaması
31)SPK VE İMKB İşlemleri31)6183 Sayılı Kanuna İlişkin Diğer İşler
32)Bankalar Kanunu İşlemleri32)Vergi Ziyaı Cezası
33)Tüketiciyi Koruma Kanununa İlişkin İşlemler33)Geçici Vergi
34)RTÜK İşlemler34)Stopaj
35)Karayolları Trafik Mevzuatı
36)Özelleştirme İşlemleri
37)Özel Öğretim Ve Eğitim Kurumları İşlemleri
38)Enerji Ve Petrol İşlemleri
39)At Yarışları Ve Talih Oyunları İşlemleri
40)Tam Yargı İşleri
41)Diğer İdari Para Cezalarına İlişkin İşler
42)Diğer İdari Dava İşleri
43)Eski Eser Mevzuatından Doğan İşler
44)Esnaf Ve Derneklerin Feshine Ait İşler
45)TL Kıymetini Koruma Mevzuatına Ait İşler
46)3091 Sayılı Kanundan Doğan İşler
47)Kamu Görevlileri Sicil İşlemleri
48)İmar Ruhsat İşlemleri