• Avrupa Konseyi Çalışma Ofisi ile Adalet Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” pilot adalet saraylarından biri olarak belirlenen Konya Bölge İdare Mahkemesi 2009 tarihinde uygulamaya başlamış olup, bu projenin genelini ilgilendiren tadilat ve düzenlemeler Başkanlığımızca yürütülerek ön bürolar ve danışma masaları faaliyete geçirilmiştir. Ön Büro ve Danışma Masası, 1 Sorumlu 4 Zabıt Katibi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • DANIŞMA MASASI

  Kişisel işlerini takip amacı ile gelen vatandaşların önemli bir bölümünün hangi birime başvuracaklarını ana giriş kapısında bulunan Danışma Masasına müracaat ederek kolaylıkla öğrenebilmekte; bu uygulama vatandaşlar açısından gereksiz zaman kaybını önlediği gibi çalışan diğer personelin vatandaşlar tarafından meşgul edilmesinin de önüne geçmektedir.

  İşlevleri

  * Dava açmak ve hukuki konularda bilgi almak isteyenleri yönlendirme işlemleri
  * Danışma hizmeti
  * Duruşmalar hakkında bilgilendirme
  * Dava safahatı hakkında bilgilendirme
  * Başvuru formları ve dilekçe örnekleri
  * Ziyaretçilerin yönlendirilmesi
  * Birim içi yönlendirme

 • ÖN BÜRO

  Ön Büro Sistemi; Başkanlığımızda çalışan hakimlerin önemli yardımcısı ve özellikle tüm evrak akışını temin eden kalemlerde çalışan yazı işleri müdürü ve zabıt katiplerini mevcut işlerinin yanında, kişisel işlerini takip etmek için gelen vatandaşların soru ve yardım talepleri ile karşılaşmaları sonucu asli görevlerini yerine getirmekte zorlukla karşılamamalarını önlenmesi bakımından vatandaşların kalem personelini gereksiz yere meşgul etmeden, koridorlarında gereksiz kalabalık oluşturmadan, kendileri ile alakalı soruşturma evrakları ve dava dosyalarındaki bilgi ve belgelere kolay ve hızlı biçimde ulaşmaları,bu dava dosyalarına bilgi ve belge sunmalarını kolaylaştıran etkin bir uygulamadır.

  Bu bağlamda vatandaşlarca dava dosyalarına sunulan belgeler ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin örneğin; dava dosyalarına dilekçe sunma, evraklardan fotokopi alma gibi işlemler girişde konuşlandırılan ön bürolarca takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

  Bu uygulama ile Hakim, Yazı İşleri müdürü ve zabıt katibi ile diğer görevlilerin görevlerini ifa ederken tam konsantrasyon içerisinde, gereksiz meşguliyetlere uğramadan performans ve verimliliği artıran, sakin ve huzurlu bir ortamda çalışma, vatandaş açısından kendisi ile alakalı işlemleri gereksiz zaman kaybına uğramadan ve zahmetsiz bir şeklide kolaylıkla yapabilme olanağı sağlamaktadır.

  İşlevleri

  * Dava dosyalarının tevzii ve harç masraf işlemlerinin yapılarak masrafının tahsil almak ve taramak
  * Hali hazırda devam eden dosyalara ek belge sunma, savunma ve cevap dilekçeleri ile ara karar cevap dilekçelerinin teslim almak
  * Derdest dosyalara ilişkin nüshaların talep edilmesi işlemlerini sürdürmek
  * Avukat ya da tarafların dava dosyaarını inceleme taleplerini almak
  * Avukat yada vatandaşı dava dosyalarının safahatı hakkında bilgilendirmek
  * Mahkeme içi yönlendirmeleri yapmak
  * Artan postaları iade etmek
  * Dava dilekçesinin kaç nüsha olduğunu kontrol etmek
  * Dava dilekçelerinin imzalı olup olmadığını kontrol etmek
  * Davacının TC kimlik numarasının yazılıp / yazılmadığını kontrol etmek
  * Doğru merciye yazılıp/yazılmadığını kontrol etmek
  * Davacının vekili varsa; vekilin sunmuş olduğu vekaletnamenin “ Aslı Gibidir” yapılıp/yapılmadığını kontrol etmek
  * Vekaletnamede baro pulunun bulunup/bulunmadığını kontrol etmek
  * Eğer dava şahıs tarafından açılmışsa davacının kimlik bilgilerinin doğrulanması

 • KISITLI ALANLAR UYGULAMASI

  Mahkeme koridorlarında var olan kalabalık, yoğun gürültüye neden olmakta ve her an vatandaşların değişik talepleri ile karşı karşıya kalan kalem personelinin çalışma performansını düşürmektedir. Bu itibarla adalet hizmetlerinin yürütülmesinde görevli Hakim, yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve diğer personelin sakin ve huzurlu bir ortamda görevlerini ifa edebilmeleri amacı ile yeni bir yöntem geliştirilmesi ihtiyacı duyulmuş, bu bağlamda “Kısıtlı Alanlar” olarak tarif edilen başta Hakimlerin odaları ile kalemlerin vatandaşlar tarafından gereksiz ziyaretlerini engelleyecek ve ancak ilgililer tarafından girilmesi mümkün “Kartlı Geçiş Sistemi” uygulanan alanlar ihdas edilmiştir.

  Kısaca “Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi” olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde Hakim ve tüm personelin yüksek konsantrasyon ile verimli bir şekilde görevini ifa etmesi, vatandaşlar açısından da işlerini en kısa sürede ve zahmetsiz bir şekilde yapmaları sağlanarak kaliteli ve etkin bir adalet hizmeti sunulmaktadır.
 •      
 •      
 •